REGULAMIN zajęć artystycznych, edukacyjnych i ruchowych w Domu Kultury “Krzemień” w Szczecinie w sezonie 2022/2023 w wersji PDF: POBIERZ (wersja tekstowa Regulaminu znajduje się w dalszej części artykułu).

załączniki w wersji PDF:

 • Załącznik nr 1 – Oświadczenia POBIERZ
 • Załącznik nr 2 – Formularz kontaktowy POBIERZ
 • Załącznik nr 3 – Harmonogram POBIERZ


OPŁATY:

Informacja o cenie wybranych zajęć jest każdorazowo wyszczególniona w ich opisie na stronie: www.krzemien.art/strefy

AKTUALNE ZNIŻKI *:
Pierwsze zajęcia: 100% opłaty
Drugie i kolejne zajęcia: 10% zniżki

*  Dotyczy rodzeństwa, pozostałych członków rodziny (w relacji: dziecko/rodzice/prawni opiekunowie). Zniżki odliczane są od zajęć tańszych. W celu weryfikacji prawa do zniżki, prosimy o informację na adres: edukacja@krzemien.art lub pod nr tel. 504 878 876.

W przypadku wystąpienia zniżek w trakcie okresu rozliczeniowego jakim jest miesiąc bieżący, zniżki naliczane są od kolejnego miesiąca.

TREŚĆ REGULAMINU:

REGULAMIN
zajęć artystycznych, edukacyjnych i ruchowych w Domu Kultury “Krzemień” w Szczecinie
w sezonie 2022/2023

I Warunki uczestnictwa w zajęciach

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przez zajęcia artystyczne, edukacyjne i ruchowe zwane dalej “zajęciami”, rozumie się spotkania o charakterze animacyjnym prowadzone w Domu Kultury “Krzemień” w Szczecinie, zwanym dalej DK “Krzemień”, w okresie od września 2022 r. do czerwca 2023 r., dostępne dla osób zapisanych na zajęcia jako ich uczestnicy, zwanych dalej “Uczestnikami”;
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w sezonie 2022/2023 jest zapisanie się poprzez stronę internetową strefazajec.pl;
 3. W przypadku braku możliwości zapisania się na zajęcia w procedurze, o której mowa w Art. 1, ust. 2, dopuszcza się możliwość zapisów stacjonarnych w Recepcji DK “Krzemień”;
 4. Osoby zapisujące się na zajęcia stacjonarnie mają obowiązek wypełnienia załączników do Regulaminu, dostępnych na stronie www.krzemien.art lub w Recepcji DK ”Krzemień”. 
 5. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zapisane zgodnie z wymaganiami ujętymi w Art. 1 ust. 2 i 3. O obecności rodzica lub opiekuna towarzyszącego Uczestnikowi podczas zajęć decydują każdorazowo i indywidualnie Instruktorzy zajęć;
 6. Rodzice lub opiekunowie małoletnich Uczestników są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania Uczestnika do sali zajęciowej oraz odbierania z sali zajęciowej. DK “Krzemień” nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Uczestnika pozostawionego bez opieki po zakończeniu planowanych zajęć;
 7. Odpowiedzialność za małoletniego Uczestnika zajęć, DK “Krzemień” ponosi wyłącznie w czasie trwania zajęć, na które Uczestnik jest zapisany;
 8. Dokumentem stwierdzającym obecność Uczestnika na zajęciach jest zapis w elektronicznym dzienniku zajęć prowadzonym przez instruktora zajęć. W przypadku braku możliwości sprawdzania obecności w formie elektronicznej, dopuszcza się sprawdzanie obecności w wersji papierowej;
 9. Instruktorzy zajęć mają prawo do:
  1) niedopuszczenia do zajęć Uczestnika w przypadku istnienia zaległości w opłatach za zajęcia/
  2) niedopuszczenia do zajęć osób, których zachowanie odbiega od przyjętych norm społecznych;
 10. Zapisanie i uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

II Odwołanie i odpracowywanie zajęć

 1. Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku:
  1) choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności Instruktora zajęć,
  2) realizacji na terenie DK “Krzemień” imprezy artystycznej lub innej uroczystości zatwierdzonej przez Dyrektora DK “Krzemień”,
  3) zaistnienia przypadków tzw. siły wyższej, między innymi: decyzjami administracyjnych władz kraju, województwa, miasta, żałoby narodowej, kataklizmu, wprowadzeniem zakazów związanych ze stanem epidemii, awarii technicznych zaistniałych z przyczyn niezależnych od DK “Krzemień’ 
 2. choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności Instruktora zajęć,
 3. realizacji na terenie DK “Krzemień” imprezy artystycznej lub innej uroczystości zatwierdzonej przez Dyrektora DK “Krzemień”,
 4. O odwołaniu zajęć Uczestnicy są informowani według wyboru DK “Krzemień”: telefonicznie, mailowo, sms-em lub osobiście;
 5. DK “Krzemień” zastrzega sobie prawo do ustalenia zastępstwa, w przypadku nieobecności Instruktora prowadzącego zajęcia. Osoba prowadząca zajęcia w zastępstwie musi posiadać tożsame kwalifikacje do prowadzenia zajęć;
 6. Odrabianie odwołanych zajęć może odbywać się w terminach ustalonych w porozumieniu z Instruktorem zajęć;
 7. W przypadku braku możliwości ustalenia zastępstwa bądź odrobienia zajęć, Uczestnikowi przysługuje rekompensata finansowa, ujęta w kolejnym miesięcznym okresie rozliczeniowym;
 8. W przypadkach, o których mowa w Art. 2, ust. 1, dotyczących tzw. siły wyższej, DK “Krzemień” uprawniony jest odstąpić od odrabiania zajęć, a uczestnikom zajęć nie przysługują wówczas żadne roszczenia wobec DK “Krzemień” w związku z rezygnacją z odrabiania zajęć;
 9. Zmniejszenie liczby Uczestników zajęć poniżej niezbędnego minimum ustalonego indywidualnie w każdej grupie może skutkować likwidacją grupy zajęciowej.

III Zasady korzystania z pracowni i sal zajęciowych

 1. Korzystanie z wyposażenia sal zajęciowych i pracowni może odbywać się tylko zgodnie z ich przeznaczeniem;
 2. Z sal zajęciowych i wyposażenia pracowni wolno korzystać wyłącznie podczas obecności Instruktora zajęć lub upoważnionego pracownika DK “Krzemień”;
 3. Uczestnicy zajęć ponoszą bez ograniczeń odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu DK “Krzemień”, wynikające z nieprawidłowego użytkowania sal i wyposażenia. W przypadku małoletnich Uczestników odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie Uczestników.

IV  Środki bezpieczeństwa

 1. Wszystkie osoby korzystające z zajęć artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych i ruchowych, o których mowa w niniejszym Regulaminie oraz rodzice i opiekunowie Uczestników małoletnich, zobowiązują się przestrzegać wszelkich instrukcji i regulaminów obowiązujących w przypadku wprowadzenia obostrzeń (m.in. obostrzenia sanitarne, obostrzenia dotyczące sytuacji wyjątkowych), zamieszczanych każdorazowo na stronie internetowej www.krzemien.art w zakładce “Komunikaty”;
 2. Uczestnik zajęć oraz rodzice i opiekunowie Uczestników małoletnich ponoszą pełną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie zobowiązania wskazanego w Art. 4 ust. 1.

V Płatność za zajęcia

 1. Opłaty za zajęcia należy dokonać do 10. dnia każdego miesiąca poprzez system zapisowy www.strefazajec.pl, logując się na swoje konto (loginem jest adres email użyty podczas rejestracji), w harmonogramie lekcji i opłat, oznaczając ratę do zapłaty i dokonując szybkiego przelewu za pomocą systemu Bluemedia. Nie dopuszcza się płatności za pomocą przelewów tradycyjnych;
 2. Istnieje możliwość wniesienia opłaty kartą płatniczą lub gotówką w Recepcji DK “Krzemień”;
 3. W przypadku dokonania zapisu na zajęcia w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego, zwanego “okresem rozliczeniowym”, Uczestnik zobowiązany jest uiścić opłatę proporcjonalnie do liczby zajęć pozostałych do realizacji w danym miesiącu; 
 4. Opłaty za zajęcia przyjmowane są z góry w formie miesięcznego ryczałtu;
 5. Z uwagi na ustalone przerwy w realizacji zajęć DK “Krzemień” ustala obniżone opłaty przedstawione w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 3 niniejszego regulaminu;
 6. Wyklucza się jakiekolwiek zwroty wniesionych opłat za zajęcia z tytułu rezygnacji z zajęć w trakcie trwania okresu rozliczeniowego lub z tytułu nieobecności Uczestnika, co dotyczy również nieobecności usprawiedliwionych, z zastrzeżeniem Art. 5, ust. 7;
 7. W przypadku długotrwałej (powyżej 1 miesiąca kalendarzowego) przeszkody, zgłoszonej niezwłocznie na piśmie w sekretariacie DK “Krzemień”, uniemożliwiającej uczestnictwo w zajęciach, DK “Krzemień”, na wniosek Uczestnika lub rodzica bądź opiekuna Uczestnika małoletniego może dokonać przesunięcia wniesionej opłaty na poczet kontynuowania uczestnictwa w zajęciach w kolejnych okresach rozliczeniowych lub dokonać zwrotu wniesionej opłaty, co w każdym z podanych przypadków jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem;
 8. Uczestnik, za zgodą instruktora, ma prawo skorzystania jeden raz z bezpłatnych zajęć próbnych; 
 9. W przypadku zapisania się na drugie i kolejne zajęcia przez osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym i znajdujących się w pierwszej linii pokrewieństwa (w tym pokrewieństwa zastępczego), istnieje możliwość uzyskania zniżki 10%. W  celu weryfikacji prawa do zniżki oraz uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: edukacja@krzemien.art lub pod nr tel. 504 878 876;
 10. Pisemne reklamacje z tytułu uczestnictwa w zajęciach można zgłaszać na adres elektroniczny: edukacja@krzemien.art. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni;

VI Rezygnacje

 1. W celu trwałego wypisania z listy uczestników zajęć Uczestnik bądź rodzic/opiekun Uczestnika małoletniego zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji. Dopuszcza się złożenie rezygnacji w formie e-mail na adres edukacja@krzemien.art;
 2. Uczestników zajęć obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia, liczony od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia pisemnej rezygnacji z zajęć.
 3. Uczestnik zobowiązany jest uiszczać opłatę za zajęcia do czasu zakończenia okresu wypowiedzenia;
 4. Rezygnację z zajęć w trybie natychmiastowym dopuszcza się jedynie w sytuacjach nagłych, niedających się przewidzieć oraz udokumentowanych;
 5. Rezygnacja o której mowa w Art. 6., ust. 4 wymaga akceptacji dyrektora DK “Krzemień”.

VII Ochrona danych osobowych

 1. Do uczestnictwa w zajęciach może być niezbędne podanie danych osobowych wskazanych na formularzach, stanowiących Załączniki do niniejszego Regulaminu. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach;
 2. Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury “Krzemień” w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Krzemiennej 10. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) możliwy jest pod adresem: rodo@krzemien.art;
 3. Więcej informacji na temat przetwarzania ochrony danych znajduje się w Polityce Ochrony Danych Osobowych Domu Kultury “Krzemień”, dostępnej w sekretariacie DK “Krzemień”. 

VIII Pozostałe postanowienia

 1. Wszystkich Uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne stosowanie się do przepisów PPOŻ i BHP;
 2. Wszystkich Uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne stosowanie się do ogólnie przyjętych norm społecznych;
 3. DK “Krzemień” zastrzega sobie prawo do wykorzystywania nagrań video i zdjęć z wizerunkiem Uczestników zajęć, zarejestrowanych podczas zajęć, przeglądów i innych imprez dla potrzeb promocyjnych i reklamowych, w tym przez umieszczenie tych materiałów na stronie internetowej www.krzemien.art, na stronie Facebook, Instagram oraz YouTube, a także materiałach prasowych;
 4. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi:
 1. Załącznik nr 1 – Oświadczenia,
 2. Załącznik nr 2 – Formularz kontaktowy,
 3. Załącznik nr 3 – Harmonogram;
 1. Decyzje w sprawach nieujętych niniejszym Regulaminem podejmuje Dyrektor DK “Krzemień”;