Deklaracja dostępności

krzemien

Deklaracja dostępności

Dom Kultury „Krzemień” w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.krzemien.art

Data publikacji strony internetowej: 10 września 2020 r.

Data publikacji deklaracji dostępności: 31 marca 2021 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji deklaracji: 31 marca 2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

– część zdjęć i grafik nie zawiera opisów alternatywnych

– część materiałów wideo nie zawiera napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu

– część linków prowadzących do innych stron lub podstron Domu Kultury „Krzemień” w Szczecinie składa się z pojedynczych słów (to znaczy, że słysząc tylko ich opis, użytkownik nie jest w stanie powiedzieć co się wydarzy po kliknięciu tylko w podlinkowane hasło).

Oświadczenie sporządzono dnia:  31 marca 2021 r.

Deklarację dotyczącą dostępności strony internetowej Dom Kultury „Krzemień” w Szczecinie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Dom Kultury „Krzemień” w Szczecinie.

Informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika umieszczone na stronie internetowej Domu Kultury „Krzemień”  w Szczecinie przedstawione są użytkownikom w dostępny dla nich sposób. Treści są rozróżnialne, uhierarchizowane oraz prezentowane na różne sposoby, bez utraty informacji czy struktury. Zostały zaplanowane tak, aby żadna funkcjonalność nie posiadała limitu czasu. Strona zapewnia wiele narzędzi umożliwiających sprawną nawigację (w tym poruszanie się tylko przy pomocy klawiatury), nie projektuje migających treści, które mogłyby negatywnie wpływać na układ nerwowy człowieka, a poruszania się nie zakłócają żadne dodatkowe komunikaty, czy aktualizacje. Język strony jest przejrzysty i zrozumiały, a sama treść wystarczająco rzetelna, by mogła być poprawnie interpretowana przez wielu różnych odbiorców, włączając technologie asystujące.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek Domu Kultury “Krzemień” w Szczecinie posiada oznaczenia poziome na drzwiach i szybach budynku dla osób niewidomych i słabowidzących:

– wejście główne od strony ulicy Krzemiennej

– wejście główne – drzwi rozsuwane na czujnik ruchu samoczynnie – od strony ulicy Krzemiennej

– wejście techniczne od strony ulicy Sąsiedzkiej

– wejście techniczne – sceniczne i dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z rampą dla wózków inwalidzkich od strony ulicy Sąsiedzkiej /Parking

Budynek Domu Kultury “Krzemień” w Szczecinie posiada specjalnie wyznaczone miejsce parkingowe   przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

Drzwi wszystkich pracowni, toalet oraz drzwi do Sali Widowiskowej wyposażone są w tabliczki z napisem brajlowskim.

Budynek posiada windę umożliwiającą wjazd na piętro także osobę na wózku inwalidzkim.

Istnieje możliwość wprowadzenia na teren Domu Kultury „Krzemień” w Szczecinie psa asystującego.

Kawiarnia

– wejście od strony ulicy Krzemiennej

– wejście główne do Domu Kultury „Krzemień” w Szczecinie – drzwi rozsuwane na czujnik ruchu samoczynnie – od strony ulicy Krzemiennej

PARTER BUDYNKU

Na parterze budynku znajduje się hol z oznaczeniami kierunkowymi (brak oznaczeń poziomych i podłogowych dla osób z niepełnosprawnościami) do poszczególnych pomieszczeń:

 1.   Biuro pracowników DK Krzemień
 2.   Pracownia Dźwięku
 3.   Pracownia Wyobraźni
 4.   Sala Widowiskowa
 5.   Garderoby
 6.   Toalety przy foyer w tym osobna toaleta dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 7.   Garderoby z wyjściem na scenę z rampą dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 8.   Toaleta dla artystów obok garderób przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami w tym przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 9. Na parterze budynku dostępna jest również toaleta dostosowana do przewijania niemowląt.

Drzwi wszystkich pracowni, toalet oraz drzwi do Sali Widowiskowej wyposażone są w tabliczki z napisem brajlowskim.

Budynek posiada windę umożliwiającą wjazd na piętro także osobę na wózku inwalidzkim.

PIĘTRO BUDYNKU

Na piętrze budynku znajdują się:

 1.       Pracownia Sztuk Wizualnych
 2.       Pracownia Tańca
 3.       Pracownia Ruchu
 4.       Szatnie z toaletami i prysznicami (przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich)
 5.       Gabinet dyrektora
 6.       Sekretariat

Drzwi wszystkich pracowni, toalet oraz drzwi do pomieszczeń administracyjnych wyposażone są w tabliczki z napisem brajlowskim.

POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Dom Kultury „Krzemień” w Szczecinie wyznacza osoby do pomocy osobom z niepełnosprawnością spośród pracowników. Prosimy o kontakt co najmniej 3 dni przed wizytą w Domu Kultury “Krzemień” w Szczecinie w celu szczegółowego omówienia współpracy w dniu organizowanego wydarzenia.

numer telefonu: 91 4634221

mail: sekretariat(at)krzemien.art

SCHEMAT POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Drogi ewakuacji wyznaczone są specjalnymi znakami bezpieczeństwa w postaci zielonych, podświetlonych oznaczeń.

Pracownicy Domu Kultury „Krzemień” w Szczecinie są przeszkoleni w zakresie przeprowadzania ewakuacji.

Ewakuacja z widowni  Sali Widowiskowej odbywa się wyjściem na parking od strony ul. Sąsiedzkiej oraz wyjściem głównym na hol prowadzącym do wyjścia przy ul. Krzemiennej i/lub wyjściem na parking na ul. Sąsiedzkiej, a następnie do punktu zbiórki, który znajduje się przed wejściem głównym na ul. Krzemiennej.

Ewakuacja pracowników administracyjno-biurowych Sekretariatu i Dyrekcji odbywa się klatką schodową i/lub windą na hol znajdujący się na parterze Domu Kultury „Krzemień” w Szczecinie, a następnie do punktu zbiórki, który znajduje się przed wejściem głównym na ul. Krzemiennej.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Gierwiatowski (promocja(at)krzemien.art, tel. 91 914634222). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej.

Koordynatorem dostępności w Domu Kultury “Krzemień” w Szczecinie jest Jerzy Grzegorek, email: program(at)krzemien.art , tel. 914634222

Skargi na brak zapewnienia dostępności prosimy składać na adres email: sekretariat(at)krzemien.art , tel: 914634221

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl