REGULAMIN zajęć artystycznych, edukacyjnych i ruchowych w Domu Kultury “Krzemień” w Szczecinie w sezonie 2023/2024 w wersji PDF: POBIERZ (wersja tekstowa Regulaminu znajduje się w dalszej części artykułu).

załączniki w wersji PDF:

 • Załącznik nr 1 – Oświadczenia POBIERZ
 • Załącznik nr 2 – Formularz kontaktowy POBIERZ
 • Załącznik nr 3 – Harmonogram POBIERZ


OPŁATY:

Informacja o cenie wybranych zajęć jest każdorazowo wyszczególniona w ich opisie na stronie: www.krzemien.art/strefy

AKTUALNE ZNIŻKI *:
Pierwsze zajęcia: 100% opłaty
Drugie i kolejne zajęcia: 10% zniżki

*  Dotyczy rodzeństwa, pozostałych członków rodziny (w relacji: dziecko/rodzice/prawni opiekunowie). Zniżki odliczane są od zajęć tańszych. W celu weryfikacji prawa do zniżki, prosimy o informację na adres: edukacja@krzemien.art lub pod nr tel. 504 878 876.

W przypadku wystąpienia zniżek w trakcie okresu rozliczeniowego jakim jest miesiąc bieżący, zniżki naliczane są od kolejnego miesiąca.

TREŚĆ REGULAMINU:

REGULAMIN

zajęć artystycznych, edukacyjnych i ruchowych w Domu Kultury “Krzemień” w Szczecinie

w sezonie 2023/2024

       1.warunki uczestnictwa w zajęciach

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przez zajęcia artystyczne, edukacyjne i ruchowe zwane dalej “zajęciami”, rozumie się spotkania o charakterze animacyjnym prowadzone w Domu Kultury “Krzemień” w Szczecinie, zwanym dalej DK “Krzemień”, w okresie od września 2023 r. do czerwca 2024 r., dostępne dla osób zapisanych na zajęcia jako ich uczestnicy, zwanych dalej “Uczestnikami”;
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w sezonie 2023/2024 jest zapisanie się poprzez stronę internetową strefazajec.pl;
 3. W przypadku braku możliwości zapisania się na zajęcia w procedurze, o której mowa w Art. 1, ust. 2, dopuszcza się możliwość zapisów stacjonarnych w Recepcji DK “Krzemień”;
 4. Osoby zapisujące się na zajęcia stacjonarnie mają obowiązek wypełnienia załączników do Regulaminu, dostępnych na stronie www.krzemien.art lub w Recepcji DK ”Krzemień”. 
 5. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zapisane zgodnie z wymaganiami ujętymi w Art. 1 ust. 2 i 3. O obecności rodzica lub opiekuna towarzyszącego Uczestnikowi podczas zajęć decydują każdorazowo i indywidualnie Instruktorzy zajęć oraz pracownicy DK “Krzemień”;
 6. Rodzice lub opiekunowie małoletnich Uczestników są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania Uczestnika do sali zajęciowej oraz odbierania z sali zajęciowej. DK “Krzemień” nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Uczestnika pozostawionego bez opieki po zakończeniu planowanych zajęć;
 7. Odpowiedzialność za małoletniego Uczestnika zajęć, DK “Krzemień” ponosi wyłącznie w czasie trwania zajęć, na które Uczestnik jest zapisany;
 8. Dokumentem stwierdzającym obecność Uczestnika na zajęciach jest zapis w elektronicznym dzienniku zajęć prowadzonym przez instruktora zajęć. W przypadku braku możliwości sprawdzania obecności w formie elektronicznej, dopuszcza się sprawdzanie obecności w wersji papierowej;
 9. Instruktorzy zajęć mają prawo do:
 1. niedopuszczenia do zajęć Uczestnika w przypadku istnienia zaległości w opłatach za zajęcia,
 2. niedopuszczenia do zajęć osób, których zachowanie odbiega od przyjętych norm społecznych;
 1. W trakcie sezonu 2023/2024 przewiduje się przerwy w realizacji zajęć zgodnie z załączonym harmonogramem stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu. 
 2. Zapisanie i uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

             

 1. Odwołanie i odpracowywanie zajęć
 1. Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku:
 1. nieobecności Instruktora zajęć,
 2. realizacji na terenie DK “Krzemień” imprezy artystycznej lub innej uroczystości zatwierdzonej przez Dyrektora DK “Krzemień”,
 3. zaistnienia przypadków tzw. siły wyższej, między innymi: decyzji administracyjnych władz kraju, województwa, miasta, żałoby narodowej, kataklizmu, wprowadzeniem zakazów związanych ze stanem epidemii, awarii technicznych zaistniałych z przyczyn niezależnych od DK “Krzemień”;
 1. O odwołaniu zajęć Uczestnicy są informowani według wyboru DK “Krzemień”: telefonicznie, mailowo, sms-em lub osobiście;
 2. DK “Krzemień” zastrzega sobie prawo do ustalenia zastępstwa, w przypadku nieobecności Instruktora prowadzącego zajęcia. Osoba prowadząca zajęcia w zastępstwie musi posiadać tożsame kwalifikacje do prowadzenia zajęć;
 3. Odrabianie odwołanych zajęć może odbywać się w terminach ustalonych w porozumieniu z Instruktorem zajęć;
 4. W przypadku braku możliwości ustalenia zastępstwa bądź odrobienia zajęć, Uczestnikowi przysługuje rekompensata finansowa, ujęta w kolejnym miesięcznym okresie rozliczeniowym;
 5. W przypadkach, o których mowa w Art. 2, ust. 1, dotyczących tzw. siły wyższej, DK “Krzemień” uprawniony jest odstąpić od odrabiania zajęć, a uczestnikom zajęć nie przysługują wówczas żadne roszczenia wobec DK “Krzemień” w związku z rezygnacją z odrabiania zajęć;
 6. Zmniejszenie liczby Uczestników zajęć poniżej niezbędnego minimum ustalonego indywidualnie w każdej grupie może skutkować likwidacją grupy zajęciowej.
 7. W przypadku zajęć indywidualnych zajęcia mogą być odrabiane w przypadku zgłoszenia nieobecności co najmniej 24h przed zajęciami. Nieobecność należy zgłosić mailowo na adres: edukacja@krzemien.art
 1. Zasady korzystania z pracowni i sal zajęciowych
 1. Korzystanie z wyposażenia sal zajęciowych i pracowni może odbywać się tylko zgodnie z ich przeznaczeniem;
 2. Z sal zajęciowych i wyposażenia pracowni wolno korzystać wyłącznie podczas obecności Instruktora zajęć lub upoważnionego pracownika DK “Krzemień”;
 3. Uczestnicy zajęć ponoszą bez ograniczeń odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu DK “Krzemień”, wynikające z nieprawidłowego użytkowania sal i wyposażenia. W przypadku małoletnich Uczestników odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie Uczestników.
 • Środki bezpieczeństwa
 1. Wszystkie osoby korzystające z zajęć artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych i ruchowych, o których mowa w niniejszym Regulaminie oraz rodzice i opiekunowie Uczestników małoletnich, zobowiązują się przestrzegać wszelkich instrukcji i regulaminów obowiązujących w przypadku wprowadzenia obostrzeń (m.in. obostrzenia sanitarne, obostrzenia dotyczące sytuacji wyjątkowych), zamieszczanych każdorazowo na stronie internetowej www.krzemien.art w zakładce “Komunikaty”;
 2. Uczestnik zajęć oraz rodzice i opiekunowie Uczestników małoletnich ponoszą pełną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie zobowiązania wskazanego w Art. 4 ust. 1.
 1. Płatność za zajęcia
 1. Zajęcia zaplanowane są w formie 10-cio miesięcznych kursów (wrzesień – czerwiec) z wyjątkiem zajęć z płatnością w formie karnetów. Opłaty zaplanowane są w formie comiesięcznych rat w kwotach zgodnych z podanymi na stronie www.krzemien.art w zakładce “Zajęcia”. 
 2. Opłaty za zajęcia należy dokonać do 10. dnia każdego miesiąca poprzez system zapisowy www.strefazajec.pl, logując się na swoje konto (loginem jest adres email użyty podczas rejestracji), w harmonogramie lekcji i opłat, oznaczając ratę do zapłaty i dokonując płatności online. Nie dopuszcza się płatności za pomocą przelewów tradycyjnych;
 3. Istnieje możliwość wniesienia opłaty kartą płatniczą lub gotówką w Recepcji DK “Krzemień”;
 4. W przypadku dokonania zapisu na zajęcia w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego, zwanego “okresem rozliczeniowym”, Uczestnik zobowiązany jest uiścić opłatę proporcjonalnie do liczby zajęć pozostałych do realizacji w danym miesiącu; 
 5. Opłaty za zajęcia przyjmowane są z góry w formie miesięcznego ryczałtu;
 6. Z uwagi na ustalone przerwy w realizacji zajęć DK “Krzemień” ustala obniżone opłaty przedstawione w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 3 niniejszego regulaminu;
 7. Zajęcia GraMisie, DanceUp, KrzeMisie, RytMisie rozliczane są w formie karnetów. W cenie miesiąca uczestnik kupuje 4 wejścia do wykorzystania w okresie trzymiesięcznym.  Możliwe jest wykupienie pojedynczego wejścia na powyższe zajęcia w cenie 35 zł.
 8.  Jednorazowe wejście na zajęcia wiąże się z akceptacją warunków powyższego regulaminu. 
 9. Wyklucza się jakiekolwiek zwroty wniesionych opłat za zajęcia z tytułu rezygnacji z zajęć w trakcie trwania okresu rozliczeniowego lub z tytułu nieobecności Uczestnika, co dotyczy również nieobecności usprawiedliwionych, z zastrzeżeniem Art. 5, ust. 7;
 10. W przypadku długotrwałej (powyżej 1 miesiąca kalendarzowego) przeszkody uniemożliwiającej uczestnictwo w zajęciach, zgłoszonej niezwłocznie w formie pisemnej papierowej lub wiadomości e-mail na adres edukacja@krzemien.art, na wniosek Uczestnika lub rodzica bądź opiekuna Uczestnika małoletniego DK “Krzemień” może dokonać przesunięcia wniesionej opłaty na poczet kontynuowania uczestnictwa w zajęciach w kolejnych okresach rozliczeniowych lub dokonać zwrotu wniesionej opłaty, co w każdym z podanych przypadków jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem;
 11. W przypadku zapisania się na drugie i kolejne zajęcia przez osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym i znajdujących się w pierwszej linii pokrewieństwa (w tym pokrewieństwa zastępczego), istnieje możliwość uzyskania zniżki 10%. W  celu weryfikacji prawa do zniżki oraz uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: edukacja@krzemien.art lub pod nr tel. 504 878 876;
 12. Pisemne reklamacje z tytułu uczestnictwa w zajęciach można zgłaszać na adres elektroniczny: edukacja@krzemien.art lub w formie papierowej w Sekretariacie. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni;
 1. Rezygnacje
 1. W celu trwałego wypisania z listy uczestników zajęć Uczestnik bądź rodzic/opiekun Uczestnika małoletniego zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji. Dopuszcza się złożenie rezygnacji w formie e-mail na adres edukacja@krzemien.art oraz przez system www.strefazajec.pl;
 2. Uczestników zajęć obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia, liczony od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia rezygnacji z zajęć w sposób wymieniony w art. 6, ust. 1.
 3. Uczestnik zobowiązany jest uiszczać opłatę za zajęcia do czasu zakończenia okresu wypowiedzenia;
 4. Rezygnację z zajęć w trybie natychmiastowym dopuszcza się jedynie w sytuacjach nagłych, niedających się przewidzieć oraz udokumentowanych;
 5. Rezygnacja o której mowa w Art. 6., ust. 4 wymaga akceptacji dyrektora DK “Krzemień”.
 6. W przypadku rezygnacji zgłoszonej w ciągu 5 dni od 1. zajęć odbywających się po dacie zapisu opłaty za zajęcia nie pobiera się oraz nie obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. 
 1. Metronom – Pracownia Instrumentów Perkusyjnych
 1. Artykuł 7. “Metronom – Pracownia Instrumentów Perkusyjnych” dotyczy tylko uczestników zajęć METRONOM
 2. W ramach pracowni perkusji działają zajęcia:

– MERTONOM ONE – kurs indywidualny ( od 7 roku życia)

– METRONOM DUO – kurs w duecie (od 7 roku życia; lub w przypadku uczęszczania z rodzicem –       od 6 roku życia)

– METRONOM KIDS  – kurs dla dzieci w wieku 4-6 lat 

– METRONOM MARIMBA  – kurs nauki gry na marimbie (od 10 roku życia)

 1. Kurs w ramach METRONOM – PRACOWNIA INSTRUMENTÓW PERKUSYJNYCH składa się z określonej liczby godzin, które mają się odbyć w ciągu 9 miesięcy (w okresie od października do czerwca). 

METRONOM ONE – 30 godzin zajęć po 45 min każda *

METRONOM DUO – 30 godzin zajęć po 45 min każda

METRONOM KIDS – 28 godzin zajęć po 45 min każda

METRONOM MARIMBA – 30 godzin zajęć po 60 min każda. 

* W ramach pracowni METRONOM ONE odbędzie się 30 godzin zajęć, z czego 26 godzin jest godzinami lekcyjnymi indywidualnymi, natomiast 4 godziny poświęcone są na pracę w zespole.

 1. Odrabianie nieobecności jest możliwe wyłącznie w przypadku zajęć METRONOM ONE oraz METRONOM DUO (pod warunkiem obecności obu uczestników). Warunkiem jest zgłoszenie najpóźniej 24 godziny przed planowaną lekcją nieobecności instruktorowi i ustalenie innego terminu – dogodnego zarówno dla instruktora jak i dla kursanta. W pozostałych kursach METRONOM KIDS, METRONOM MARIMBA. oraz pozostałe przypadki METRONOM DUO nie ma możliwości odrabiania nieobecności. W przypadku nie odrabiania nieobecności Instruktor przekazuje informacje oraz materiały z zaległych zajęć.
 2.  Pierwszeństwo zapisów mają osoby, które równocześnie: w sezonie poprzedzającym uczęszczały regularnie na zajęcia, nie posiadają zaległości w płatnościach oraz zapisały się na zajęcia przed 15.09.2023r. 
 1. Ochrona danych osobowych
 1. Do uczestnictwa w zajęciach może być niezbędne podanie danych osobowych wskazanych na formularzach, stanowiących Załączniki do niniejszego Regulaminu. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach;
 2. Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury “Krzemień” w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Krzemiennej 10. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) możliwy jest pod adresem: rodo@krzemien.art;
 3. Więcej informacji na temat przetwarzania ochrony danych znajduje się w Polityce Ochrony Danych Osobowych Domu Kultury “Krzemień”, dostępnej w sekretariacie DK “Krzemień”. 
 1. Pozostałe postanowienia
 1. Wszystkich Uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne stosowanie się do przepisów PPOŻ i BHP;
 2. Wszystkich Uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne stosowanie się do ogólnie przyjętych norm społecznych;
 3. DK “Krzemień” zastrzega sobie prawo do wykorzystywania nagrań wideo i zdjęć z wizerunkiem Uczestników zajęć, zarejestrowanych podczas zajęć, przeglądów i innych imprez dla potrzeb promocyjnych i reklamowych, w tym przez umieszczenie tych materiałów na stronie internetowej www.krzemien.art, na stronie Facebook, Instagram oraz YouTube, a także materiałach prasowych;
 4. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi:
 1. Załącznik nr 1 – Oświadczenia,
 2. Załącznik nr 2 – Formularz kontaktowy,
 3. Załącznik nr 3 – Harmonogram;
 1. Decyzje w sprawach nieujętych niniejszym Regulaminem podejmuje Dyrektor DK “Krzemień”.