REGULAMIN zajęć artystycznych, edukacyjnych i ruchowych w Domu Kultury “Krzemień” w Szczecinie w sezonie 2021/2022 w wersji PDF: POBIERZ (wersja tekstowa Regulaminu znajduje się w dalszej części artykułu).

załączniki w wersji PDF:

 • Załącznik nr 1 – Oświadczenia POBIERZ
 • Załącznik nr 2 – Formularz kontaktowy POBIERZ
 • Załącznik nr 3 – Harmonogram POBIERZ


OPŁATY:

Informacja o cenie wybranych zajęć jest każdorazowo wyszczególniona w ich opisie na stronie: www.krzemien.art/strefy

AKTUALNE ZNIŻKI *:
Pierwsze zajęcia: 100 % opłaty
Drugie zajęcia: 80 % opłaty za drugie zajęcia 
Trzecie i kolejne zajęcia: 70 % opłaty za trzecie i kolejne zajęcia

* Dotyczy rodzeństwa, pozostałych członków rodziny (w relacji: dziecko/rodzice/prawni opiekunowie), lub kolejnych zajęć tego samego uczestnika. Zniżki odliczane są od zajęć tańszych.

W przypadku wystąpienia zniżek w trakcie okresu rozliczeniowego jakim jest miesiąc bieżący, zniżki naliczane są od kolejnego miesiąca.

W celu weryfikacji prawa do zniżki, prosimy o informację na adres: edukacja@krzemien.art lub pod nr tel. 504 878 876.

TREŚĆ REGULAMINU:

REGULAMIN
zajęć artystycznych, edukacyjnych i ruchowych w Domu Kultury “Krzemień” w Szczecinie
w sezonie 2021/2022

Rozdział I.
Warunki uczestnictwa w zajęciach

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przez zajęcia artystyczne, edukacyjne i ruchowe zwane dalej “zajęciami”, rozumie się spotkania o charakterze animacyjnym prowadzone na rzecz Domu Kultury “Krzemień” w Szczecinie, zwanym dalej DK “Krzemień” w okresie od września 2021 r. do czerwca 2022 r., dostępne dla osób zapisanych na zajęcia jako ich uczestnicy, zwanych dalej “Uczestnikami”.
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w sezonie 2021/2022 jest zapisanie się poprzez stronę internetową biletyna.pl
 3. W przypadku braku możliwości zapisania się na zajęcia w procedurze , o której mowa w zdaniu poprzednim, dopuszcza się możliwość zapisów stacjonarnych,  w każdy poniedziałek w godzinach od 15.00 do 18.00.
 4. Osoby zapisujące się na zajęcia stacjonarnie mają obowiązek wypełnienia Karty zgłoszenia Uczestnika zajęć, dostępnej na stronie www.krzemien.art lub w sekretariacie/recepcji DK”Krzemień”. Karta zgłoszenia Uczestnika zajęć zawiera  część informacyjną  oraz oświadczenia, o treści zgodnej z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania o ewentualnej rezygnacji z zajęć najpóźniej do 5. dnia danego miesiąca.
 6. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zapisane zgodnie z wymaganiami ust. 2 i 3 powyżej. O obecności rodzica lub opiekuna towarzyszącego Uczestnikowi podczas zajęć decydują każdorazowo i indywidualnie instruktorzy zajęć.
 7. Rodzice lub opiekunowie Uczestników są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania Uczestnika do sali zajęciowej oraz odbierania z sali zajęciowej. DK “Krzemień” nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Uczestnika pozostawionego bez opieki po zakończeniu planowanych zajęć.
 8. Odpowiedzialność za małoletniego Uczestnika zajęć, DK “Krzemień” ponosi wyłącznie w czasie trwania zajęć, na które uczestnik jest zapisany.
 9. Zajęcia w DK “Krzemień” są prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów.
 10. Program zajęć jest tworzony przez instruktora i w razie potrzeby przedstawiany Uczestnikom na początku sezonu 2021/2022.
 11. Dokumentem stwierdzającym obecność Uczestnika na zajęciach jest zapis w elektronicznym dzienniku zajęć prowadzonym przez instruktora zajęć. W przypadku braku możliwości sprawdzania obecności w formie elektronicznej, dopuszcza się sprawdzanie obecności w wersji papierowej.
 12. Instruktorzy zajęć mają prawo do:a.) niedopuszczenia do zajęć Uczestnika w przypadku istnienia zaległości w opłatach za zajęcia;
  b.) skreślenia z listy Uczestnika zalegającego z opłatami za dwa okresy rozliczeniowe;
  c.) skreślenia z listy Uczestników zajęć osób, których zachowanie odbiega od przyjętych norm.

13. W trakcie sezonu 2021/2022 przewiduje się przerwy w realizacji zajęć zgodnie z załączonym harmonogramem stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu.

Rozdział II.
Odwołanie i odpracowywanie zajęć

 1. Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku:
 • choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności instruktora zajęć;
 • realizacji na terenie DK “Krzemień” imprezy artystycznej lub innej uroczystości zatwierdzonej przez dyrektora DK “Krzemień”;
 • zaistnienia przypadków tzw. siły wyższej, między innymi: decyzji administracyjnych władz kraju, województwa, miasta, żałoby narodowej, kataklizmu, wprowadzeniem zakazów związanych ze stanem epidemii, awarii technicznych zaistniałych z przyczyn niezależnych od DK “Krzemień”.
 1. O odwołaniu zajęć Uczestnicy są informowani według własnego wyboru DK “Krzemień”: telefonicznie, mailowo, sms-em lub osobiście.
 2. DK “Krzemień” zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa, w przypadku nieobecności instruktora prowadzącego zajęcia. Osoba prowadząca zajęcia w zastępstwie posiada tożsame kwalifikacje do prowadzenia zajęć.
 3. Odrabianie odwołanych zajęć może odbywać się w terminach ustalonych w porozumieniu z instruktorem zajęć.
 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, dotyczących tzw. siły wyższej, DK “Krzemień” uprawniony jest odstąpić od odrabiania zajęć, a uczestnikom zajęć nie przysługują wówczas żadne roszczenia wobec DK “Krzemień” w związku z rezygnacją z odrabiania zajęć.
 5. Zmniejszenie ilości Uczestników zajęć poniżej niezbędnego minimum ustalonego indywidualnie w każdej grupie może skutkować likwidacją grupy zajęciowej.

Rozdział III.
Zasady korzystania z pracowni i sal zajęciowych

 1. Korzystanie z wyposażenia sal zajęciowych i pracowni odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Z sal zajęciowych i pracowni wolno korzystać wyłącznie podczas obecności instruktora zajęć lub upoważnionego pracownika DK “Krzemień”.
 3. Uczestnicy zajęć ponoszą bez ograniczeń odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu DK “Krzemień”. W przypadku małoletnich Uczestników odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie Uczestników.

Rozdział IV.
Środki bezpieczeństwa

 1. Wszystkie osoby korzystające z zajęć artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych i ruchowych, o których mowa w niniejszym Regulaminie oraz rodzice i opiekunowie Uczestników zobowiązują się zapoznać i stosować “Instrukcję funkcjonowania i świadczenia usług przez Dom Kultury “Krzemień” w Szczecinie w trakcie epidemii SARS-CoV-2” dostępnej na stronie internetowej oraz w sekretariacie DK “Krzemień”.
 2. Uczestnik zajęć oraz rodzice  i opiekunowie Uczestników zajęć ponoszą pełną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie zobowiązań wskazanych w ust.1
 3. Uczestnicy zajęć oraz rodzice i opiekunowie Uczestników ponoszą pełną odpowiedzialność za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia o stanie zdrowia Uczestnika stanowiącego  Załącznik do Instrukcji, o której mowa w ust.1

Rozdział V. 
Płatność za zajęcia

 1. Zapisanie na zajęcia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Opłaty za zajęcia należy dokonać do 5. dnia każdego miesiąca poprzez system zapisowy biletyna.pl
 3. Istnieje również możliwość wniesienia opłaty kartą płatniczą lub gotówką w DK “Krzemień”, w każdy poniedziałek, w godzinach od 15.00 do 18.00.
 4. W przypadku dokonania zapisu na zajęcia w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego, zwanego “okresem rozliczeniowym”, Uczestnik zobowiązany jest uiścić opłatę proporcjonalnie do ilości zajęć pozostałych do realizacji w danym miesiącu.
 5. Opłaty za zajęcia przyjmowane są z góry w formie miesięcznego ryczałtu. Uczestnik do czasu złożenia pisemnej rezygnacji z zajęć zobowiązany jest uiszczać miesięczne opłaty za zajęcia.
 6. Z uwagi na ustalone przerwy w realizacji zajęć DK “Krzemień” ustala obniżone opłaty przedstawione w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 3 niniejszego regulaminu.
 7. W przypadku dokonania zapisu na zajęcia indywidualne Uczestnik zobowiązany jest uiścić opłatę proporcjonalnie do przeprowadzonych zajęć.
 8. Wyklucza się jakiekolwiek zwroty wniesionych opłat za zajęcia z tytułu rezygnacji z zajęć w trakcie trwania okresu rozliczeniowego lub z tytułu nieobecności Uczestnika, co dotyczy również nieobecności usprawiedliwionych, z zastrzeżeniem ust.9
 9. W przypadku długotrwałej trwającej powyżej 1 miesiąca kalendarzowego przeszkody zgłoszonej na piśmie w sekretariacie DK “Krzemień”, uniemożliwiającej uczestnictwo w zajęciach, DK “Krzemień” może dokonać przesunięcia wniesionej opłaty na poczet kontynuowania uczestnictwa w zajęciach w kolejnych okresach miesięcznych lub dokonać zwrotu wniesionej opłaty, co w każdym z podanych przypadków jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem.
 10. Uczestnik, za zgodą instruktora, ma prawo skorzystania 1 raz z bezpłatnych zajęć próbnych.
 11. W przypadku drugich i kolejnych zajęć istnieje możliwość uzyskania zniżki. W celu weryfikacji prawa do zniżki, prosimy o informację na adres: edukacja@krzemien.art lub pod nr tel. 504 878 876. Informacje o rodzajach zniżek zamieszczone są na stronie internetowej www.krzemien.art w zakładce “Komunikaty”.
 12. Pisemne reklamacje z tytułu uczestnictwa w zajęciach można zgłaszać na adres elektroniczny: edukacja@krzemien.art. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni.

Rozdział VI.
Ochrona danych osobowych

Do uczestnictwa w zajęciach może być niezbędne podanie danych osobowych wskazanych na formularzach, stanowiących Załączniki do niniejszego Regulaminu. Nie podanie takich danych osobowych może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach, a tym samym skorzystać z zajęć.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Kultury “Krzemień” w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Krzemiennej 10. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) możliwy jest pod adresem: rodo@krzemien.art

Więcej informacji na temat przetwarzania ochrony danych znajduje się w Polityce Ochrony Danych Osobowych Domu Kultury “Krzemień”, znajdującej się sekretariacie domu kultury.

Rozdział VII
Pozostałe postanowienia

 1. Wszystkich Uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne stosowanie się do przepisów PPOŻ i BHP.
 2. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor DK “Krzemień”.
 3. DK “Krzemień” zastrzega sobie prawo do wykorzystywania nagrań video i zdjęć z wizerunkiem Uczestników zajęć, zarejestrowanych podczas zajęć, przeglądów i innych imprez dla potrzeb promocyjnych i reklamowych, w tym przez umieszczenie tych materiałów na stronie internetowej www.krzemien.art, na stronie Facebook, Instagram oraz You Tube.
 4. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi: