Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 06/2022 Dyrektora Domu Kultury “Krzemień” w Szczecinie

REGULAMIN Organizacji wydarzeń oraz sprzedaży biletów w Domu Kultury “Krzemień” w Szczecinie

​          § 1. Informacje ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin organizacji wydarzeń oraz sprzedaży biletów w Domu Kultury “Krzemień” w Szczecinie, zwany dalej Regulaminem, dotyczy wydarzeń organizowanych bądź współorganizowanych przez Dom Kultury “Krzemień” w Szczecinie, zwanym dalej DK “Krzemień”.
 2. Zapisy Regulaminu stosuje się również w stosunku do wydarzeń odbywających się w DK “Krzemień”, a organizowanych przez zewnętrzne podmioty na podstawie umowy najmu sali. 
 3. Regulamin w wersji elektronicznej opublikowany jest na stronie internetowej DK “Krzemień”: www.krzemien.art, a w wersji papierowej dostępny jest w Recepcji DK “Krzemień”.
 4. Osoby, które poprzez zakup biletów, pobranie bezpłatnych wejściówek oraz zaproszeń, zdecydowały się na udział w wydarzeniach organizowanych w DK “Krzemień”, akceptują postanowienia Regulaminu oraz zobowiązują się go przestrzegać.
  >
  § 2. Uczestnictwo w wydarzeniach:
 1. Uczestnictwo w wydarzeniach odbywa się na podstawie ważnych biletów wstępu zakupionych u sprzedawców, których DK “Krzemień” wyznaczył do dystrybucji biletów, biletów zakupionych bezpośrednio w Recepcji DK “Krzemień”, lub na podstawie pobranych lub otrzymanych wejściówek bądź zaproszeń.
 2. W przypadku wydarzeń organizowanych w DK “Krzemień” przez podmioty zewnętrzne, uczestnictwo w wydarzeniach odbywa się na podstawie ważnych biletów wstępu zakupionych u sprzedawców, których dany podmiot zewnętrzny wyznaczył do dystrybucji biletów.
 3. W przypadku organizowanych bądź współorganizowanych przez DK “Krzemień” wydarzeń płatnych, asystentom osób z niepełnosprawnościami przysługuje wstęp wolny. W przypadku planowanego przybycia z asystentem niezbędne jest poinformowanie o tym fakcie sekretariat DK “Krzemień”. W przypadku wydarzeń, które nie są organizowane przez DK “Krzemień” (np. odbywają się na podstawie najmu sali przez podmiot zewnętrzny) obowiązywanie owej zasady będzie uzależnione od indywidualnych ustaleń z organizatorem.
 4. W przypadku organizowanych bądź współorganizowanych przez DK “Krzemień” wydarzeń o charakterze muzycznym, z widownią siedzącą, dziecko do lat 7 może wziąć bezpłatny udział w wydarzeniu, zajmując to samo miejsce co jego rodzic/opiekun prawny. Rodzic/opiekun prawny ponosi całą odpowiedzialność za obecność dziecka podczas wydarzenia. W przypadku sytuacji przynoszącej dyskomfort innym uczestnikom koncertu wynikający z zachowania dziecka, rodzic/opiekun prawny może zostać poproszony o opuszczenie miejsca wydarzenia. 
 5. 5. DK “Krzemień” ma prawo odwołać, zmienić datę, miejsce oraz program wydarzenia z ważnych przyczyn, w szczególności ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się imprezy, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością DK “Krzemień” obiektywna przyczyna uniemożliwiająca występ wykonawcy oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi, mienia albo  konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestników przebiegu imprezy.

  § 3. Sprzedaż biletów:
 1. Ceny biletów na dane wydarzenia organizowane bądź współorganizowane przez DK “Krzemień” są ustalane przez Dyrektora DK “Krzemień”, bądź wymagają jego akceptacji.
 2. Ceny biletów na wydarzenia w DK “Krzemień”, które nie są organizowane ani współorganizowane przez DK “Krzemień”, są ustalane przez podmiot zewnętrzny organizujący dane wydarzenie.
 3. Ilość biletów na dane wydarzenia jest ograniczona.
 4. Na wydarzenia organizowane bądź współorganizowane przez DK “Krzemień” dopuszcza się sprzedaż biletów grupowych, zawierających zniżkę w stosunku do ceny podstawowej, dla grup od 15 osób. Obecność i wysokość zniżki jest ustalana indywidualnie i wymaga akceptacji Dyrektora DK “Krzemień”. 
 5. Na wydarzenia organizowane bądź współorganizowane przez DK “Krzemień” dopuszcza się sprzedaż biletów z podziałem na bilety ulgowe oraz normalne. Warunkiem zaistnienia takiego podziału jest informujący o tym komunikat dotyczący danego wydarzenia, zamieszczony na stronie www.krzemien.art w zakładce “wydarzenia”.
 6. Sprzedaż biletów na wydarzenia organizowane bądź współorganizowane przez DK “Krzemień” może być prowadzona w formie stacjonarnej w Recepcji DK “Krzemień”, w dniach i godzinach jej funkcjonowania. Aktualne informacje o dniach i godzinach funkcjonowania Recepcji opublikowane są każdorazowo na stronie internetowej DK “Krzemień”: www.krzemien.art w zakładce “kontakt”.
 7. Formą płatności za bilety w Recepcji DK “Krzemień” jest karta płatnicza oraz gotówka.
 8. W przypadku jeśli zajdzie konieczność odwołania bądź zmiany terminu wydarzenia, uczestnik ma prawo do zwrotu biletu oraz zwrotu kwoty zapłaconej tytułem ceny biletu . W przypadku zmiany terminu wydarzenia, uczestnik zachowuje prawo zwrotu biletu w terminie do 7 dni. W przypadku odwołania wydarzenia, uczestnik zachowuje prawo do zwrotu biletu w terminie do 30 dni.
 9. Podstawą do zwrotu jest paragon fiskalny lub faktura wystawiona przez DK “Krzemień”
 10. W przypadku kiedy nie występują okoliczności wymienione w § 3 pkt. 8, DK “Krzemień” nie przyjmuje zwrotów zakupionych biletów.
 11. DK “Krzemień” nie prowadzi sprzedaży biletów na wydarzenia odbywające się w DK “Krzemień”, dla których organizatorem jest wyłącznie podmiot zewnętrzny, a także za nią nie odpowiada, chyba że strony wspólnie uznają inaczej.
  >>
  § 4. Sprzedaż biletów online:
 1. DK “Krzemień” może powierzyć sprzedaż biletów online zewnętrznym dystrybutorom biletów.
 2. Ilość biletów dostępnych online na dane wydarzenia jest ograniczona.
 3. Zakupu biletu na wydarzenia u zewnętrznego dyspozytora biletów oznacza dodatkową konieczność akceptacji regulaminu zakupu biletów u danego dystrybutora.
 4. 4. W przypadku jeśli zajdzie konieczność odwołania bądź zmiany terminu wydarzenia, uczestnik ma prawo do zwrotu biletu oraz zwrotu kwoty zapłaconej tytułem ceny biletu online, zgodnie z zasadami obowiązującymi u danego dystrybutora biletów. Uczestnik nie ma w tym wypadku prawa domagać się zwrotu od DK “Krzemień”.
  >
  § 5. Wydarzenia bezpłatne:
 1. W przypadku organizacji bądź współorganizacji przez DK “Krzemień” bezpłatnych wydarzeń, ich uczestników obowiązują darmowe wejściówki, dostępne w Recepcji DK “Krzemień” i/lub online.
 2. Ilość darmowych wejściówek na dane wydarzenia jest ograniczona.
 3. Zabronione jest pobieranie wejściówek bez zadeklarowanej chęci wzięcia udziału w wydarzeniu.
 4. Uczestnik, który pobrał darmową wejściówkę, w przypadku ostatecznego braku możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie DK “Krzemień”.
 5. DK “Krzemień” dopuszcza możliwość organizacji bądź współorganizacji wydarzeń bezpłatnych bez dystrybucji bezpłatnych wejściówek. W takich przypadkach w komunikacie dotyczącym danego wydarzenia, dostępnym każdorazowo na stronie www.krzemien.art w zakładce “wydarzenia”, informacja o obowiązku nabycia bezpłatnej wejściówki nie występuje.
 6. W przypadku wydarzeń wymienionych w § 5 pkt. 5 ilość miejsc jest ograniczona. DK “Krzemień” ma prawo odmówić kolejnym osobom wejścia na teren wydarzenia, w przypadku gdyby zaistniała w takiej sytuacji możliwość przekroczenia przez nich ilości dostępnych miejsc, określonych pojemnością miejsca odbywania się wydarzenia.
 7. Uczestnicy wydarzeń wymienionych w § 5 pkt. 5, bądź osoby chcące wziąć w nich udział, akceptują postanowienia Regulaminu oraz zobowiązują się go przestrzegać.

  § 6. Zasady bezpieczeństwa:
 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie odbywającego się w DK “Krzemień” wydarzenia, mają obowiązek stosować się do zasad bezpieczeństwa oraz poleceń obsługi obiektu i wydarzenia.
 2. DK “Krzemień” zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu posiadaczowi biletu/wejściówki/zaproszenia,  jeśli uzna to za konieczne, a w szczególności w przypadku naruszenia regulaminu, niewłaściwego i/lub niestosownego  zachowania podczas wydarzenia wg uznania DK “Krzemień” lub jego reprezentantów.
 3. Zabronione jest:
  a. wnoszenie na teren imprezy przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla innych.
  b. wnoszenie napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych jak również wnoszenie opakowań szklanych.
  c. całkowicie zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych lub elektronicznych papierosów.
  d. ochrona, służby porządkowe oraz inne osoby upoważnione mają prawo wyprosić uczestnika lub w najgorszym wypadku wyprowadzić.
  e. obowiązuje całkowity zakaz samodzielnego dostawiania miejsc – szczególnie w przejściach, drogach ewakuacyjnych, czy też stania w przejściach.
  f. obowiązuje całkowity zakaz wstępu dla osób nie posiadających aktualnych na dane wydarzenie identyfikatorów wydanych przez DK “Krzemień”: na scenę, zaplecze, do pomieszczeń technicznych, backstage, garderób i innych pomieszczeń przeznaczonych do użytku DK “Krzemień” i wykonawców.
  g. obowiązuje całkowity zakaz dotykania elementów scenografii, wyposażenia technicznego, aparatury nagłaśniającej oraz oświetleniowej.
 4. Podczas poszczególnych wydarzeń mogą występować inne zakazy, w tym zakaz wnoszenia napojów i posiłków na Salę Widowiskową. Informacje o zakazie są każdorazowo umieszczane w widocznych dla wszystkich uczestników wydarzenia miejscach. 
 5. Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa wszyscy uczestnicy są bezwzględnie zobowiązani do stosowania się do poleceń oraz uwag całego personelu pracującego przy obsłudze wydarzenia. Personel i obsługa mają prawo wydawać bieżące nakazy i zakazy w oparciu o aktualną sytuację organizacyjną.
  >
  § 7. Rejestrowanie wydarzeń oraz wykonywanie zdjęć:
 1. W trakcie organizowanych bądź współorganizowanych przed DK “Krzemień” wydarzeń zabronione jest wykonywanie zdjęć oraz jakiekolwiek inne rejestrowanie wydarzenia z użyciem profesjonalnego sprzętu, bez wiedzy i zgody DK “Krzemień”.
 2. W przypadku niezastosowania się do powyższego zakazu, służby porządkowe lub obsługa obiektu mogą wyprosić osobę, która nie stosuje się do zakazu z terenu wydarzenia.
 3. Do rejestrowania przebiegu wydarzenia z użyciem profesjonalnego sprzętu, uprawnione są osoby, które otrzymały stosowną akredytację od DK “Krzemień”. 
 4. W przypadku, w którym zaistnieje całkowity zakaz jakiegokolwiek rejestrowania danego wydarzenia przez jego uczestników, informacja na ten temat zostaje umieszczona w miejscach umożliwiających zapoznanie się z nią przez wszystkich uczestników.
 5. DK “Krzemień” zastrzega sobie prawo możliwości rejestracji całości wydarzenia oraz jej przygotowań wszelkimi możliwymi sposobami rejestracji. W trakcie rejestracji mogą zostać nagrani także uczestnicy imprezy, oraz ich wizerunek, na co wyrażają zgodę kupując bilet na wydarzenie. DK “Krzemień” przysługuje pełne prawo wykorzystania zarejestrowanych materiałów na wszystkich możliwych polach eksploatacji .

  § 8. Postanowienia końcowe:
 1. W przypadku wystąpienia ograniczeń dotyczących udziału w wydarzeniach, takich jak m.in. ograniczenia związane z pandemią SARS-CoV 2, obowiązują aktualne na dzień wydarzenia wytyczne publikowane przez odpowiednie do tego instytucje.
 2. Do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu uprawniony jest Dyrektor DK “Krzemień”.
 3. W sprawach nieujętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.