Regulamin Konkursu TikTok “Dbam o Ziemię” Organizowanego przez Dom Kultury „Krzemień” w Szczecinie

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury „Krzemień” z siedzibą przy ul. Krzemienna 10, 70-742 Szczecin (zwany dalej Organizatorem).
2. Konkurs nosi nazwę „Dbam o Ziemię” (zwany dalej Konkursem) i odbywa się na platformie TikTok.
3. Celem Konkursu jest promowanie działań proekologicznych w społeczeństwie.

§2 Zasady uczestnictwa
1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników platformy TikTok, którzy ukończyli 13. rok życia.
2. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
3. Konkurs trwa od 28 marca do 29 kwietnia, do godziny 15:00.
4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy nagrać i opublikować na swoim profilu TikTok filmik, który pokazuje, jak uczestnik dba o środowisko. W filmiku należy umieścić hashtag: #krzemien.art
5. Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę filmików, ale każdy filmik musi być unikalny.

§3 Kryteria oceny
1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony na podstawie liczby polubień, jakie zgromadzi jego filmik na platformie TikTok.
2. W przypadku równości głosów, decydującym kryterium będzie ocena jury, powołanego przez Organizatora, oparta na kreatywności i oryginalności przedstawionych działań proekologicznych.

§4 Nagrody
1. Główną nagrodą w Konkursie jest dron DJI Mavic Mini.
2. Nagroda przedstawia przedmiot nowy, nieużywany, oryginalnie zapakowany, jednak nie podlegający gwarancji.
3. Zwycięzca zostanie ogłoszony na profilu TikTok Domu Kultury „Krzemień” oraz innych mediach społecznościowych Organizatora w dniu 29 kwietnia.
4. Zwycięzca zostanie powiadomiony o terminie i sposobie odbioru nagrody za pośrednictwem komunikatora na platformie TikTok.
5. Nagroda nie może być wymieniona na ekwiwalent pieniężny.

§5 Postanowienia końcowe
1. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku nieprzewidzianych okoliczności.
3. Wszelkie spory wynikające z Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
4. W przypadku pytań dotyczących Konkursu prosimy o kontakt z Organizatorem pod adresem e-mail: promocja@krzemien.art lub telefonicznie pod numerem 91 46 34 222.

Zachęcamy wszystkich do kreatywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w Konkursie! Pokażcie, jak na co dzień dbacie o naszą planetę. Niech to będzie inspiracja dla innych do działania na rzecz środowiska. Powodzenia!

PDF:
Konkurs tiktok