Regulamin Eko Bazarek

§ 1
Miejsce, czas i charakter wydarzenia
1. Organizatorem wydarzenia “Eko Bazarek” jest Dom Kultury “Krzemień” w Szczecinie. Miejscem odbywania się wydarzenia jest Dom Kultury “Krzemień” (ul. Krzemienna 10, 70-742 Szczecin).

2. Wydarzenie odbywa się 21.04.2024 w godzinach 13:00-16:00.

3. Rozłożenie stanowiska możliwe jest od godziny 11:00 dnia 21.04.2024.

4. Złożenie stanowiska wyznacza się do godziny 17:00 dnia 21.04.2024.

5. Wydarzenie ma na celu sprzedaż, wymianę rzeczy nowych i używanych. Kolejnym celem jest uświadamianie i propagowanie ekologicznych zachowań.

§2
Sposób zgłaszania
1. Aby wziąć udział w Wydarzeniu jako Wystawca/Wystawczymi, należy:
1) wypełnić formularz zgłoszeniowy
2) Potwierdzenie udziału zostanie przesłane drogą mailową na adres podany w formularzu.
3) Po otrzymaniu drogą mailową potwierdzenia udziału, uiścić opłatę w wysokości 20 zł na konto podane w mailu w tytule zamieszczając “Imię i nazwisko – ekobazarek” i wysłać potwierdzenie przelewu na adres program@krzemien.art.

2. Dalsze szczegółowe informacje organizacyjne zostaną przesłane drogą meilową.
3. Formularz zgłoszeniowy:
https://forms.gle/RzcQ1ViKFkvVPA3y5
4. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są do 18 kwietnia do godz. 16:00 lub do wyczerpania miejsc.

§ 3
Wystawiane produkty
W czasie Wydarzenia dozwolone jest wystawienie następujących przedmiotów:
ubrania, obuwie, rękodzieła, książki, płyty, gry, akcesoria
Dom Kultury “Krzemień” nie ponosi odpowiedzialności za jakość wystawianych produktów oraz za rozliczenia Wystawców/Wystawczyń z Urzędem Skarbowym.
Wszelkie nieprawidłowości będą kierowane bezpośrednio do Wystawców/Wystawczyń.

§ 4
Organizacja Wydarzenia
Dom Kultury “Krzemień” nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.
Za rzeczy własne pozostawione przez Wystawców/Wystawczynie Dom Kultury “Krzemień” nie ponosi odpowiedzialności. Elementy te mogą zostać zagospodarowane przez Organizatorów bez prawa wniesienia roszczeń ze strony porzucających mienie.
Wystawcy/Wystawczynie przygotowują stanowisko według własnego zagospodarowania oraz stosując się do zasad BHP, sanitarno-epidemiologicznymi i przeciwpożarowych, nie mogą stwarzać zagrożenia dla osób lub mienia oraz nie mogą uniemożliwiać lub utrudniać użytkowania stanowisk przez innych i wykonywania obowiązków przez obsługę Wydarzenia.
Po zakończonym Wydarzeniu, Wystawcy/Wystawczynie zobowiązane są do pozostawienia po sobie porządku, w szczególności zabrania wszystkich przyniesionych ze sobą przedmiotów, usunięcia szyldów, wyrzucenia odpadów do przeznaczonych do tego pojemników.

§ 6
Ochrona danych osobowych (RODO) i wizerunku
1. Każdy Wystawca/Wystawczyni biorąc udział w wydarzeniu wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu organizacji i promocji Wydarzenia oraz w celach dokumentacyjnych i sprawozdawczych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).
2. Administratorami danych osobowych wystawczyń są Organizatorzy, dane kontaktowe: program@krzemien.art, rodo@krzemien.art
3. Podstawą przetwarzania danych przez Organizatorów jest art. 6 ust. 1 lit. a (dobrowolna zgoda)oraz f (prawnie uzasadniony interes Organizatorów) RODO. 4. Każdy Wystawca/Wystawczyni ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w trakcie dokonywania zgłoszenia do Wydarzenia można cofnąć, jednak wyrażenie tej zgody jest warunkiem niezbędnym dopuszczenia przez Organizatora do wzięcia udziału w Wydarzeniu.
5. Każdy Wystawca/Wystawczyni ma prawo do: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Organizatorów), przenoszenia danych osobowych, o ile będą spełnione warunki prawem przewidziane i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Organizatorzy realizują cele określone w ust. 1, w tym podmiotom świadczącym usługi fotograficzne, prawnicze, usługi ochrony.
7. Dane przechowywane są przez czas trwania Wydarzenia, a po jego zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń. Dane mogą być przechowywane dłużej w zakresie, w jakim jest to konieczne do informowania o działalności prowadzonej przez Organizatorów i zorganizowanych przez nich wydarzeniach (cele dokumentacyjne i sprawozdawcze).
8. Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
9. Każdy Wystawca/Wystawczyni biorąc udział w wydarzeniu wyraża zgodę na utrwalanie, zwielokrotnianie i wykorzystanie jej wizerunku w celach informacyjnych, promocyjnych i dokumentacyjnych, co obejmuje w szczególności:
1)utrwalanie lub zwielokrotnianie wykonanych nagrań i zdjęć dowolnymi środkami, w dowolnej formie i formacie (w tym: techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową na wszelkich nośnikach, w tym: CD, DVD, pamięć flash, dysk wewnętrzny oraz techniką drukarską),
2)wprowadzanie nagrań i zdjęć do pamięci komputera ,
3)wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem nagrania i zdjęć,
4)publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie nagrań i wystawienie zdjęć w dowolnym systemie lub standardzie,
5)publiczne udostępnianie nagrań i zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (na stronach internetowych Organizatorów, w social mediach -Facebook, Instagram).

Regulamin Eko Bazarek